حضور ایتاصدرا در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز- ۷ تا ۱۰ اردیبشهت ماه ۱۳۹۵