گیلاس تک دانه مشهد بر روی پایه GHISELA 6

گیلاس سیاه مشهد بر روی پایه GHISELA 6

گلابی درگزی بر روی پایه PERODWARF

سیب RED SPUR بر روی پایه های M25 و MM 106

سیب GERANI SMITH بر روی پایه های M7 و MM 106 و MM 111

سیب BRABERN بر روی پایه های M7 و MM 106 و MM 111