۱) تولید نهال گواهی شده در راستای سیاست های معاونت محترم باغبانی

۱-۱) ایجاد گلخانه های Pre-Base Bank

۱-۲) خریداری ارقام جدید از اروپا

(عمدتا براساس لیست ارائه شده مرکز تحقیقات باغبانی کشور)

بعضی از این ارقام Patent بوده و در صورت حمایت معنوی ستاد معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی قابل واردات می باشند.

۱-۳) واردات ارقام متحمل یا مقاوم به آتشک در گلابی توسط Dr.Batisttini

—TOSCA

—AIDA

—BOHEME

—HARROUADE LIGHT

برخی از ارقام پتنت دار هستند.

۲) تولید و تکثیر تجاری پسته

۲-۱) در حال حاضر مراحل تحقیقاتی به پایان رسیده و منتظر صدور مجوز  تولید تجاری است.

۲-۲) تکثیر پایه رویشی پسته خارجی

۲-۳) تکثیر پایه رویشی پسته VERA پر رشد

رسیدن به زمان پیوند را ۱-۲سال کاهش می دهد.(انتخاب شده از حدود ۵۰۰۰ هکتار باغ پسته)

۲-۴) ایجاد باغ مادری پسته در قزوین

(این شرکت دارای بزرگترین کلکسیون ارقام پسته کشور و حتی دنیا می باشد)

۳)تولید زیتون

۳-۱) ایجاد باغ متراکم در طارم با حضور مشاوران یونانی (قرارداد با ضمانت پیش بینی تولید انجام شده است)

۳-۲) تکثیر ارقام زیتون در جنوب کرمان (اروزئیه) با حضور مشاوران یونانی

۴) تولید انار رقم WONDERFUL

با نظارت مشاور یونانی

۵)احداث باغات مهندسی و مدون طبق آخرین تکنولوژی روز ایتالیا و یونان