محصولات

پایه هسته دار هلو و زردآلو

۱GF677

هلو، شلیل، بادام، آلو و برخی از ارقام زردآلو

 • قدرت رشد بسیار قوي
 • مناسب خاك هاي خشک
 • آهکی و فقیر

۲GxN

هلو، شلیل، بادام و برخی ارقام آلو

 • مقاوم به خشکی
 • آهک
 • شوري
 • کلروز و نماتد

۳PENTA

هلو، شلیل، بادام، آلو و زردآلو

 • مناسب خاك هاي سنگین
 • آهکی و مرطوب
 • مقاوم به بیماریهاي خاکزي و نماتد

۴هلو، زردآلو، بادام و آلو

هلو، زردآلو، بادام و آلو

 • قدرت رشد قوي،
 • سازگار با خاك سنگین
 • آهکی و مرطوب
 • مقاوم به
  بیماریهاي خاکزي و نماتد مولد غده ریشه